.

Άρθρο 45
Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Ο ν. 2811/2000 (Α'62) καταργείται.

3. Η παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α'233), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 4186/20132 (Α΄ 193), καταργείται. Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2017-2018.

4. Η παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011 (Α'118) καταργείται.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014,
β) η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014,
γ) η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014,
δ) η παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014,
ε) η παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014,
στ) το άρθρο 26 του ν. 4310/2014,
ζ) οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014,
η) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4310/2014,
θ) η παρ. 2 εδάφιο α΄ του άρθρου 49 του ν. 4310/2014,
ι) το άρθρο 83 του ν. 4310/2014,
ια) η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203),
ιβ) η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
ιγ) το άρθρο 26 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
ιδ) η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233).