.

Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 104/1973 (Α'30)
«Περί συστάσεως εν Αθήναις Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΙΔΡΥΜΑ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού»

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του β.δ. 104/1973 αντικαθίστανται, ως εξής:

«1. Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:
α. Δύο (2) μέλη, ήτοι ένα εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας πρόσωπο ως Πρόεδρο και έναν υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Τρία (3) μέλη, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από το Σωματείο.

γ. Δύο (2) έγκριτα πρόσωπα, που διορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του ν. 3852/2010 (Α΄187), όπως ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού με μυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτού.

4. Σε περίπτωση έκλειψης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο ή απώλειας της ιδιότητας, βάσει της οποίας ορίστηκε, μέλους του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο αντικαταστάτης υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του β.δ. 104/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται εν απαρτία με την παρουσία τεσσάρων (4) μελών αυτού, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του β.δ. 104/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του ν. 3852/2010 (Α΄187), συνοδευόμενος από πλήρη αιτιολογική έκθεση, τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Ο ως άνω προϋπολογισμός κατατίθεται και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

4. Στις διατάξεις του άρθρου 10 του β.δ. 104/1973 προστίθεται τρίτη παράγραφος, ως εξής:
«3. Το ίδρυμα υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, ξεχωριστό απολογισμό της παρεχόμενης από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) και του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α΄100), όπως ισχύουν.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του β.δ. 104/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ίδρυμα τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις.»

6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του β.δ. 104/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Ίδρυμα δύναται να διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Κυβερνητικός Επίτροπος υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.»