.

Άρθρο 52
Καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.) καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών Γενικού Λυκείου.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α'193), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:
«β). αα) Επανακαθορίζονται τα μαθήματα ομάδων προσανατολισμού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού της Γ΄ τάξης του ΓΕ.Λ., καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ. και κατανέμονται τα μαθήματα που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων του ημερήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσσερις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ.,

ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.»

3. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118), διαγράφεται η φράση «τα ωρολόγια προγράμματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».

4. Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό έτος 2015-2016.