.

Άρθρο 55
Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων Υπουργείου Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Η υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 23 του ν. 3475/2006 (Α΄146) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«στ) μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου, σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπιστών/στριων».

2. Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4283/2014 (Α΄189), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:
«1. Διορισμοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, οι οποίοι έλαβαν χώρα μέχρι το έτος 2010 και δεν δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι κληρικοί ανέλαβαν καθήκοντα και μισθοδοτούνται, δημοσιεύονται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο 7 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως:

«Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου, όταν με αυτή επιδιώκεται ο προσπορισμός κέρδους.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Καταργούνται οι πέντε (5) κενές, προσωρινές και προσωποπαγείς, Ιερές Μητροπόλεις Νέων Λιοσίων Φαρσάλων και Δομοκού, Αγιάς και Συκουρίου, Αμαλιάδος και Μεγαλοπόλεως, οι οποίες ιδρύθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 1951/1991 (Α΄ 84), ενώ οι λειτουργούσες Ιερές Μητροπόλεις Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου και Σταγών και Μετεώρων διατηρούνται ως μόνιμες δυνάμενες να πληρωθούν κατά τις διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146).»

5. Στο άρθρο 16 του ν. 1771/1988 (Α΄ 171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως:
«4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄ 86) και 78871/ 22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα. Για την πρόσληψη απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ή πτυχίο Καθολικών ή Εβραϊκών Σπουδών, αντίστοιχα, Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται κατά τις κείμενες διατάξεις.»

6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, μετά τη φράση «και γνώμη των αρμόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης για τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης».

β) Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), μετά τη φράση «των μειονοτικών, ειδικών, εκκλησιαστικών,» προστίθεται η φράση «Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης».

7. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά για τα θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων, οι σχετικές αρμοδιότητες των Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ασκούνται εφεξής από τα οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε..»