.

Άρθρο 56

1. Η παρ. 2 του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν:
α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,
β) την καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους προνοιακών επιδομάτων και
γ) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.»

2. Α) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), μετά τη φράση «στους εκκρεμείς διαγωνισμούς» προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένων και όσων εξ αυτών έχουν επαναπροκηρυχθεί για οποιοδήποτε λόγο».

Β) Η παρ. 3 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων που πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος και μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθέντων και επαναπροκηρυχθέντων διαγωνισμών, καθώς και όσων δαπανών έγιναν το χρονικό διάστημα των διαδικασιών επαναπροκήρυξης, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας.»

Γ) Μετά την παρ. 6 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄33), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, εξαιρούνται των διατάξεων του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α΄250), όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού, αυτές δύνανται να καλύπτονται για το τρέχον οικονομικό έτος, από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης έσοδά τους.»