.

Άρθρο 62
Επέκταση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/ 2010 (Α'71), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την περίπτωση γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α'193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής)».

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/2013 (Α'193).