.

Άρθρο 64
Ρυθμίσεις για την απασχόληση των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. σε κλινικές, εργαστήρια και λοιπές μονάδες Πανεπιστημιακών νοσοκομείων ή πανεπιστημιακών κλινικών του Ε.Ι.Υ. και λοιπές ρυθμίσεις

1. α) Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής:
«Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., και να αμείβονται από την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου το οποίο δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα.»

β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 13 ν. 2889/2001 (Α΄ 37) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. που εργάζονται σε Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι. και παρέχουν κλινικό-εργαστηριακό έργο, καταβάλλεται ειδική αμοιβή ανάλογη προς αυτή των πανεπιστημιακών ιατρών, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

2. Στην περίπτωση δ΄της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται λέξεις ως εξής:
Στο πρώτο εδάφιο μετά τη λέξη «μόνιμα» τίθενται οι λέξεις «ή σε οργανικές θέσεις επί θητεία» και μετά τη λέξη «Ίδρυμα» διαγράφεται το κόμμα (,) και τίθενται οι λέξεις «ή στα νοσοκομεία αυτού» και ακολουθεί κόμμα (,).