.

Το άρθρο 73 του Ν. 4386/2016 (Α΄83) καταργήθηκε με την παρ.11 του άρθρου  4o του Ν. 4405/2016, ΦΕΚ Α'129/13.7.2016 – Βλ. Παρ. 11 και 12 άρθρου τετάρτου ν. 4405/2016

Πριν την κατάργηση ίσχυαν τα εξής:

Άρθρο 73

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011 (Α΄ 95) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίκουροι και αναπληρωτές καθηγητές που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης τους μετά από παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους.»