.

Άρθρο 80

Ως ανταμοιβή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της Χώρας για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας ορίζεται η παροχή έκπτωσης επί των αντίστοιχων ρυθμιζόμενων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ως εξής:

1. Έκπτωση στις χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) του άρθρου 143 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 4001/2011 που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρεχόμενη ανταμοιβή ισοδυναμεί με έκπτωση 2% για κάθε εκατοστιαία μονάδα (1%) συνολικής εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου από την έναρξη εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος. Το μέγιστο ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιβαλλόμενη χρέωση μικρότερη από το 20% της μεσοσταθμικής τιμής ΕΤΜΕΑΡ, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προκειμένου για τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.

2. Έκπτωση στις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (ΥΚΩ, Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου διανομής και Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς). Η παρεχόμενη ανταμοιβή ισοδυναμεί με έκπτωση 2% επί του αντίστοιχου εφαρμοζόμενου ρυθμιζόμενου τιμολογίου για κάθε εκατοστιαία μονάδα (1%) συνολικής εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου από την έναρξη εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος. Ορίζεται μέγιστο όριο εξοικονόμησης ενέργειας 40% για τον υπολογισμό της παρεχόμενης έκπτωσης. Οι σχετικώς παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ανωτέρω ρυθμιζόμενων χρεώσεων, πλην ΕΤΜΕΑΡ, για όλους τους δικαιούχους, σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ συνολικά για κάθε έτος. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση της ΡΑΕ, βάσει της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

3. Η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση υπολογίζεται βάσει μεθοδολογίας που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 και η οποία λαμβάνει υπόψη τη διαφορά που προκύπτει κατά τη σύγκριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους όπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία κατανάλωσης που πιστοποιεί ο αρμόδιος Διαχειριστής δικτύου, με την κατανάλωση του έτους έναρξης του πιλοτικού προγράμματος, καθώς και μεταβολές στοιχείων που αφορούν στις υποδομές και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας.

4. Η παρεχόμενη έκπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, βάσει των πιστοποιημένων στοιχείων κατανάλωσης που προσκομίζονται στη ΡΑΕ με ευθύνη του αρμόδιου Διαχειριστή δικτύου, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας προσκομίζονται από κάθε φορέα που εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα, τυχόν πρόσθετα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης γ΄.

5. Ειδικά για το έτος 2016, η εξοικονόμηση ενέργειας πιστοποιείται με απόφαση της ΡΑΕ που λαμβάνεται τον Σεπτέμβριο του 2016, βάσει των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου του 2016, και του αντίστοιχου διαστήματος του 2015, καθώς και των απαιτούμενων στοιχείων που προσκομίζουν οι διαχειριστές και λοιποί φορείς μέχρι το τέλος του μηνός Αυγούστου 2016.

6. Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται αναδρομικά από την πρώτη Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, διενεργείται δε σχετική εκκαθαριστική πράξη από τον αρμόδιο Διαχειριστή, εντός μηνός από την έκδοση της ως άνω προβλεπόμενης απόφασης της ΡΑΕ.

7. Τα ποσά των παρεχόμενων εκπτώσεων βάσει του παρόντος ανακτώνται μέσω των αντίστοιχων εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών σχετικά με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τιμολογίων.

8. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) δύναται να καθορίζεται κάθε απαραίτητο για την υλοποίηση της παρούσης θέμα.