.

Το άρθρο 78 καταργήθηκε (από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του) με το άρθρο 12ο του νόμου 4393/2016, ΦΕΚ Α'106/6.6.2016

Πριν την κατάργηση ίσχυαν τα εξής:

Άρθρο 78

Στο άρθρο 16 του ν. 4146/2013 (Α'0), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3Α, η οποία έχει ως εξής:

«3Α. α) Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για είκοσι (20) έτη, η χρήση των ακινήτων μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους, που περιγράφονται στην επόμενη υποπαράγραφο, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών.

β) Τα κτήρια, τα οποία ευρίσκονται στη Ζώνη Α2 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, κατά τις διατάξεις του από 26.3.2002 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Ε.Σ.Ο.Α.Π.) Περιοχής Εγκαταστάσεων BeachVolley και Ανάπλασης της περιοχής του Φαληρικού Όρμου (Ν. Αττικής)» (Δ΄ 2002), όπως αυτά απεικονίζονται στη συνημμένη στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα οριζοντιογραφία και προσδιορίζονται στην κάτοψη και στο γενικό τοπογραφικό με αριθμό σχεδίου Α5- ΑΤ-ΣΚ-ΚΑΖΧΧ-001-0, των Παραρτημάτων Ι και II του παρόντος άρθρου, ήτοι το κτήριο Α210 και τμήμα του κτηρίου Α240, που περικλείεται μεταξύ των αξόνων 8 και 1 και τα parking διαπιστευμένων και V.VIP.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια για τη χρήση των παραπάνω ακινήτων.

δ) Κάθε αντίθετη διάταξη προς την ανωτέρω ρύθμιση καταργείται.»