.

Άρθρο 66
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθες:

α. Ο εσωτερικός Έλεγχος.
β. Ο έλεγχος εσωτερικών υποθέσεων.