.

Άρθρο 90
Έναρξη ισχύος

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Στ΄ ορίζεται η 1.1.2017, εκτός αν ορίζεται άλλως από επιμέρους διατάξεις του.