.

Ν.3899/2010
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

ΦΕΚ Α'212/17.12.2010

Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση με το νόμο 4316/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1 Επέκταση πεδίου εφαρμογής του ν. 3429/2005
Άρθρο 2 Αναπροσαρμογή αποδοχών εργαζομένων σε δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση
Άρθρο 3 Εισοδηματική πολιτική έτους 2011 και ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς
Άρθρο 4 Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010
Άρθρο 5 Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 6 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (EE L 50/27.2.2010)
Άρθρο 7 Ελαφρύνσεις και απαλλαγές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια
Άρθρο 8 Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας. Αναπροσαρμογή φόρου πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα.
Άρθρο 9 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 10 Θέματα του ΕΛ.Σ.Σ. και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Άρθρο 11 Αναπροσαρμογή αποδοχών στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και τις εταιρείες του Ομίλου της
Άρθρο 12 Πρόσληψη από το ΙΚΑ επιτυχόντων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 13 Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Άρθρο 14 Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών
Άρθρο 15
Άρθρο 16 Γενικές ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 17 Ρύθμιση θεμάτων μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας, προσωρινής απασχόλησης, δοκιμαστικής περιόδου απασχόλησης και απλοποίηση διαδικασιών εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας
Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­τους
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010