ΠΟΛ.1144/6.12.2007

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών

1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1117719/9944/1445/Β0014

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
ΠΟΛ.: 1144
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Tαχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κων. Σταυροπούλου
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
FAX : 210 - 3645413
E-mail : fpa-b1@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών

Με αφορμή προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στην πράξη, κατά την εφαρμογή της εγκυκλίου ΠΟΛ.1058/22.3.2007 και με σκοπό την ορθή συμπλήρωση των αρχείων που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όσον αφορά την επιστροφή ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2007 σε καπνοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Mε την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι για την ανάγκη συλλογής στοιχείων, σχετικά με την αξία παραγωγής που αφορά τον καπνό και το βαμβάκι, έπρεπε τα ακαθάριστα έσοδα από την παράδοση αυτών των προϊόντων να αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη (κωδ. 203) της Αίτησης για την επιστροφή του Φ.Π.Α. (έντυπο 010Α - Φ.Π.Α., ΄Εκδοση 2007). Αντίστοιχα το ποσό ΦΠΑ για επιστροφή που προκύπτει για τα δύο αυτά προϊόντα, τόσο στην αίτηση επιστροφής, όσο και στο «Βιβλίο Μεταγραφής Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών» που υποβάλλεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις, έπρεπε να καταχωρηθεί στον κωδ. 207.

Από αναφορές ενδιαφερομένων και Δ.Ο.Υ., προκύπτει ότι τα ανωτέρω δεν τηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις. Ειδικότερα διαπιστώθηκαν οι εξής παρατυπίες:

1. Λανθασμένη συμπλήρωση των αιτήσεων επιστροφής

α) Ποσά που αφορούν καπνό και βαμβάκι δεν δηλώθηκαν στον κωδ. 203, αλλά σε κωδικούς που αφορούν άλλα αγροτικά προϊόντα.

β) Ποσά που δηλώθηκαν στον κωδ. 203 είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα από τα πραγματικά ποσά.
γ) Στον κωδικό 203 δηλώθηκαν ποσά που δεν αφορούν καπνό και βαμβάκι.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει οι καπνοπαραγωγοί και βαμβακοπαραγωγοί να υποβάλουν τροποποιητικές Αιτήσεις, στις οποίες θα καταχωρηθούν τα ορθά ποσά στους αντίστοιχους κωδικούς. Οι Αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην Αρχή που έχουν υποβληθεί και οι αρχικές λανθασμένες Αιτήσεις (Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή Δ.Ο.Υ.). Διευκρινίζεται ότι οι τροποποιητικές αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ορθά ποσά στο σύνολό τους και όχι τις ενδεχόμενες διαφορές.

Στην περίπτωση που οι τροποποιητικές αιτήσεις υποβληθούν σε συνεταιριστική οργάνωση, οι αιτήσεις αυτές πρέπει να προσκομισθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., χωρίς τη συμπλήρωση του βιβλίου μεταγραφής των αιτήσεων συνυποβάλλοντας όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια που αφορούν πωλήσεις καπνού και βάμβακος.

Οι Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των ποσών που καταχωρούνται στον κωδ. 203, τόσο για τις τροποποιητικές που υποβάλλονται απευθείας στις Δ.Ο.Υ., όσο και αυτών που προσκομίζονται από συνεταιριστικές οργανώσεις, με βάση τα πρωτότυπα τιμολόγια που έχουν ήδη προσκομιστεί με την υποβολή της αρχικής αίτησης επιστροφής, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ., ή συνυποβάλλονται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις.

Στις Αιτήσεις αυτές, εφόσον έχουν εκκαθαριστεί και έχει επιστραφεί ο ΦΠΑ, ή όταν εκκαθαριστούν από τη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης και το ΑΦΕΚ που εκδόθηκε (σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο) και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας να αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών με τα σωστά ακαθάριστα έσοδα των προϊόντων αυτών.

Εννοείται ότι εφόσον προκύπτει διαφορά, όσον αφορά το ποσό ΦΠΑ για επιστροφή σε σχέση με την αρχική αίτηση επιστροφής, η διαφορά αυτή θα επιστρέφεται ή θα καταλογίζεται στο όνομα του αγρότη, ανάλογα αν πρόκειται για θετική ή αρνητική διαφορά. Σε περίπτωση που δεν γίνεται αποδεκτή επιστροφή του ΦΠΑ που αναγράφεται στην τροποποιητική αίτηση, γίνεται διόρθωση στο σώμα της αίτησης, ώστε να εμφανίζονται τα οριστικά ποσά για τα οποία πραγματοποιήθηκε επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και στις λοιπές περιπτώσεις διορθώσεων που αναφέρονται κατωτέρω.

2. Λανθασμένη συμπλήρωση του βιβλίου μεταγραφής αιτήσεων από τις συνεταιριστικές οργανώσεις

Έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ η συμπλήρωση των αιτήσεων επιστροφής είναι σωστή, η μεταφορά των ποσών στη συγκεντρωτική κατάσταση επιστροφής (Βιβλίο Μεταγραφής Αιτήσεων) έχει πραγματοποιηθεί σε λάθος στήλες, με συνέπεια στον κωδ. 207 να έχουν περιληφθεί ποσά που δεν αντιστοιχούν σε βαμβάκι και καπνό ή αντίθετα να μην έχουν περιληφθεί στον κωδικό αυτό ποσά που αφορούν βαμβάκι και καπνό. Το ίδιο πρόβλημα έχει παρατηρηθεί και στα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί στις Δ.Ο.Υ. με δισκέτα.

Στην περίπτωση αυτή οι συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε έντυπη μορφή (όχι σε δισκέτα), τροποποιημένη συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία θα αναφέρονται μόνο οι αγρότες για τους οποίους υφίσταται τροποποίηση των ποσών μεταξύ των στηλών, συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα των φορολογικών στοιχείων που αφορούν καπνό και βαμβάκι.

Οι τροποποιητικές συγκεντρωτικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι χωριστές για κάθε αρχική υποβολή που έχει πραγματοποιηθεί και να περιλαμβάνουν τα ορθά ποσά στο σύνολό τους και όχι τις ενδεχόμενες διαφορές.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού ελέγξει την ορθότητα των ποσών που εμφανίζονται στον κωδ. 207, και εφόσον η επιστροφή έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή μετά την πραγματοποίησή της, θα αναγράψει στην πρώτη σελίδα της τροποποιητικής συγκεντρωτικής κατάστασης, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής κατάστασης και τον αριθμό του ΑΦΕΚ (κατά το πρότυπο του συνημμένου σχεδίου της αίτησης επιστροφής) και θα τις αποστείλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Λανθασμένη μεταφορά των ποσών από τις Δ.Ο.Υ.

Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει λανθασμένη καταχώρηση στο σύστημα ΤΑΧΙS ποσών που αναφέρονται ορθά στις αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί απευθείας στις Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σχετικά με τα ορθά ποσά που αντιστοιχούν στον κωδ. 203.

Η ενημέρωση αυτή θα γίνει με αποστολή κατάστασης, με τίτλο «κατάσταση λανθασμένων καταχωρήσεων από τη Δ.Ο.Υ», στην οποία θα αναφέρεται, για κάθε αγρότη, ο ΑΦΜ του, το ονοματεπώνυμό του, , ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, ο αριθμός ΑΦΕΚ που εκδόθηκε, το ποσό που αρχικά είχε καταχωρηθεί στον κωδ. 203, καθώς και το ορθό ποσό που αντιστοιχεί στον κωδικό αυτό.

Συμπληρωματικές αιτήσεις επιστροφής

Λόγω της αδυναμίας των Δ.Ο.Υ. να επεξεργάζονται μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS τις συμπληρωματικές αιτήσεις και για την ενημέρωση του αρχείου των δικαιούχων καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών θα πρέπει οι Δ.Ο.Υ. για τις συμπληρωματικές Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα (μέχρι 31.10.2007) και περιλαμβάνουν καπνό και βαμβάκι να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
α) να ολοκληρωθεί, κατά προτεραιότητα και μέχρι 31.12.07, η εκκαθάριση των Αιτήσεων αυτών, εκτός εάν υπάρχουν υπόνοιες για πλαστά ή εικονικά τιμολόγια και πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος,

β) να αναγραφεί στην πρώτη σελίδα ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής Αίτησης και ο αριθμός του ΑΦΕΚ, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο,

γ) να φωτοτυπηθεί η πρώτη σελίδα ευκρινώς και τα φωτοαντίγραφα να αποσταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ., εφόσον αφορούν στα συμπληρωματικά ποσά για καπνό και βαμβάκι.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί απευθείας στις Δ.Ο.Υ. ή μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι συμπληρωματικές αιτήσεις επιστροφής έχουν υποβληθεί σε συνεταιριστικές οργανώσεις και έχουν προσκομισθεί στις Δ.Ο.Υ. με υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης (Βιβλίο Μεταγραφής Αιτήσεων), σύμφωνα με την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ.246/12.8.1988, μπορεί να αποσταλεί στη ΓΓΠΣ φωτοτυπία της συγκεντρωτικής κατάστασης που αφορά τις συμπληρωματικές αιτήσεις επιστροφής, για καπνό και βαμβάκι, αναγράφοντας στην πρώτη σελίδα αυτής τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης επιστροφής, καθώς και το ΑΦΕΚ που εκδόθηκε.

Διευκρινίζεται ότι συμπληρωματικές είναι οι Αιτήσεις στις οποίες αναγράφονται μόνο νέα παραστατικά, δηλαδή παραστατικά που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική Αίτηση.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη Δ.Ο.Υ. Αγ. Αθανασίου Θεσ/νίκης, η οποία θα πρέπει με την ίδια διαδικασία να στείλει άμεσα στη Γ.Γ.Π.Σ. και τις αρχικές Αιτήσεις που περιλαμβάνουν τα προϊόντα καπνός και βαμβάκι για να επεξεργαστούν κεντρικά και σε χωριστό δέμα με την ένδειξη «Αρχικές Αιτήσεις Επιστροφής ΦΠΑ».

Χρόνος υποβολής τροποποιητικών αιτήσεων

Με την Α.Υ.Ο.Ο. 1117718/9943/1444/Β0014/ΠΟΛ.1143/6.12.2007 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής τροποποποιητικών αιτήσεων επιστροφής μέχρι 31.12.07, κατά συνέπεια η διόρθωση των στοιχείων που αφορούν βαμβάκι και καπνό μπορούν να υποβληθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ.

Τρόπος αποστολής αιτήσεων και συγκεντρωτικών καταστάσεων στη Γ.Γ.Π.Σ.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η αποστολή στη ΓΓΠΣ θα γίνεται με το Ταχυδρομείο, στο τέλος κάθε μήνα, με τις Αιτήσεις που έχουν εκκαθαριστεί στο μήνα και σε ξεχωριστά πακέτα οι τροποποιητικές από τις συμπληρωματικές αιτήσεις και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό που θα αναφέρει το πλήθος των αιτήσεων και των καταστάσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα).

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνης Μπέζας

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας