ΠΟΛ. 1205 - 08/11/2012 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 572/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκπτωση ή μη, κατ άρθρο 31 Κ.Φ.Ε., των δαπανών εκείνων οι οποίες δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν, πλην, όμως, προκύπτουν από πλαστά φορολογικά στοιχεία.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 572/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

 

Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι:

 

Δεν αποτελούν εκπεστέες, κατ’ άρθρο 31 Κ.Φ.Ε., δαπάνες εκείνες οι οποίες δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν, πλην, όμως, προκύπτουν από πλαστά φορολογικά στοιχεία.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ