ΠΟΛ. 1163 - 23/07/2012

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της ΠΟΛ.1166/1.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β 1869) σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων Πιστοποίησης των Λογιστών Φοροτεχνικών και των γραφείων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 2 του ν.3919/2011(ΦΕΚ Α'32), όπως αυτές ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους  με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθ. 4 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α 14) και του άρθ. 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α 32)

2. Την με αριθμό 15/VI/12.1.2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β' 364) βάσει του άρθρου 23 του ν.3959/2011(ΦΕΚ Α' 93) επί του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος  «Διατήρηση διοικητικής άδειος για την άσκηση του επαγγέλματος του ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ»

3. Τις με αριθμό 8908/ΔΙΟΕ 236/23.2.2012 ΑΔΑ:3445 Φ ΙΩΧ και  26801/ΔΙΟΕ 654/13.6.2012 ΑΔΑ:Β4ΛΓΦ-ΣΧΝ εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, με τις οποίες θεσπίζεται η διαδικασία χορήγησης επαγγελματικής ταυτότητας από το Οικονομικά Επιμελητήριο κατόπιν αναγγελίας του αιτούντα λογιστή - φοροτεχνικού.

4 Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών

5. Την με αριθμό 05513 ΕΞ 2.9.2022 (ΦΕΚ 2105 Β')  απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών

6, Ότι οπό την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

1. Ανακαλούμε την ΠΟΛ.1166/1.8.2011 Α.Υ.Ο από το χρόνο έκδοσής της

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ