ΠΟΛ. 1157 - 12/07/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2012.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την αριθ. 05513ΕΞ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2105 Β΄/9-7-2012).

 

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 62 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α’ 151) που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

 

4. Την ΠΟΛ.1055/29.2.2012 Α.Υ.Ο, (ΦΕΚ 549 Β΄/2.3.2012) παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012,

 

5. Την ΠΟΛ.1139/1.6.2012 Α.Υ.Ο, (ΦΕΚ 1823 Β΄/8.6.2012) παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012,

 

6. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων για την μη έγκαιρη λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

 

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, των οποίων η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 16 Ιουλίου 2012, παρατείνεται έως και τις 31 Ιουλίου 2012.

 

2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των συνυποβαλλομένων εντύπων, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. εντός 5 εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου.

 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

     

       

 

Ακριβές Αντίγραφο                     

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                     

        

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ