ΠΟΛ. 1118 - 04/05/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).

 

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

 

5. Την ΠΟΛ.1034/3.2.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 441 Β΄) περί της διαδικασίας υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους.

 

6. Την ΠΟΛ.1089/29.3.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1146 Β΄) αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου για την υποχρεωτική υποβολή σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους υπό μορφή ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, και εξαιτίας της υποβολής πληθώρας αιτημάτων για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αυτών για λόγους δικτυακών υποδομών.

 

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994) για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 και 2011) που λήγει την 30η Απριλίου 2012 μέχρι και την 31η Μαΐου 2012.

 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ