ΠΟΛ.1069/3.4.2008

Καθορισμός τιμής διάθεσης του βιβλίου πινάκων τιμών με τις τιμές εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (σύμφωνα με την ΑΥΟΟ 1039741/1161/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1068/3.4.2008)

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ.284/1988 περί «Οργανισμού Υπουργείου Οικονομικών».
2. Το άρθρο 48 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α’/24.4.1986).
3. Την ανάγκη διάθεσης των βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων όλων των περιοχών, όπου ισχύει το σύστημα αυτό, με σκοπό την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων και όλων όσων ασχολούνται με θέματα φορολογίας γενικά.
4. Την υπ’ αριθ. 1039741/1161/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1068/3.4.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ), με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή τιμών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης.
5. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την πώληση των βιβλίων πινάκων τιμών με τις τιμές εκκίνησης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, στην τιμή των 40,00 ευρώ.
Τα έσοδα από την πώληση των παραπάνω βιβλίων αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και θα εμφανίζονται στον Κ.Α. Εσόδων 2419.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ