ΠΟΛ. 1023 - 25/01/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων νοσοκομείων του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2984 Β).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α')περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2.Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

3.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α'), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4.Τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ορίζεται η υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών να παρακρατούν φόρο, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας των αγαθών.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), με τις οποίες ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, οφείλουν να αποδίδουν αυτόν εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

6. Το με αρ. πρωτ. ΔΥ5γ/οικ. 4357/13/1/2012 αίτημα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παράταση της προθεσμίας απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τα υπόχρεα νοσοκομεία του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2984 Β'), λόγω του μεγάλου αριθμού των ενταλμάτων που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2011 για την εξόφληση των προμηθευτών τους και της πίεσης του χρόνου απόδοσης του οφειλόμενου φόρου.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και υστέρηση των εσόδων.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τα υπόχρεα νοσοκομεία του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000/31584/4324/27.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2984 Β'), κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές τους και κατ' εφαρμογή αυτού του άρθρου, που έληξε την 15η Ιανουαρίου 2012 παρατείνεται μέχρι την 17η Φεβρουαρίου 2012.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ