.

Άρθρο 8
Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα

«Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.» 

«Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.» 

«Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.» 

Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι και την 31ή Ιανουαρίου 2017

2. Ειδικότερα, θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

3.  Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.

Η φράση  "οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα" προστέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 4286/2014, ΦΕΚ Α'194/19.9.2014. Ισχύς από 1.1.2014
Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 4286/2014, ΦΕΚ Α'194/19.9.2014. Ισχύς από 1.1.12014
Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4337/2015, ΦΕΚ Α'129/17.10.2015. Είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 232 του νόμου 4281/2014, ΦΕΚ Α'160/8.8.2014 και με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 4286/2014, ΦΕΚ Α'194/19.9.2014. Ισχύ από 1.1.2014
Τα παραπάνω εδάφια προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 σύμφωνα με την περίτπωση Α της υποπαραγράφου Δ3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, ΦΕΚ Α'94/14.8.2015
Το εδάφιο στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 8 προστέθηκε σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 64 του νόμου 4410/2016, ΦΕΚ Α'141/3.8.2016
Η παράγραος 3 προστέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4282/2014, ΦΕΚ Α'182/29.8.2014