.

Κ.Υ.Α Αριθ. οικ. 21559/732/25.5.2016
Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (Α'237) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ.
ΦΕΚ B'1478/25.5.2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4144/2013 (Α'88).

2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (Α'43).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4305/2014 (Α'237).

4. Τις διατάξεις του αρ. 27 του Ν.4320/2015 (Α'29).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α'98).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α'185), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 24/2015 (Α'20).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α'180).

8. Την υπ’ αριθ. 17168/590/21.4.2016 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

10. Την υπ’ αριθ. 19068/819/4.5.2015 (Β'878) κοινή υπουργική απόφαση «"Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55, παρ. 3 του Ν.4305/2014 προθεσμίας ... από πιστωτικά ιδρύματα», αποφασίζουμε:

Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν.4305/2014 (Α'237) και την υπ’ αριθ. 19068/819/4.5.2015/(Β'878) κοινή υπουργική απόφαση προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ), παρατείνεται έως 31.12.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ