.

Άρθρο 30
Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του N. 3448/2006 (Α΄ 57), του άρθρου 5 του N. 3613/2007 (Α΄ 263), του άρθρου 53 του N. 3979/2011 (Α΄ 38) και του άρθρου 21 του N. 4210/2013 (Α΄ 254).

2. Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση σε ένα μόνο φορέα της προτίμησής τους. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο κλάδος/ειδικότητα, ο βαθμός του, τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει.

β. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης «ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου» 

γ. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις γνώσεις των αιτούντων υπαλλήλων και ό,τι άλλο κρίνουν απαραίτητο.

3.  «Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής της αιτήσεως και έως τις 31.12.2014»  , το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας. Εν συνεχεία βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και η απόφαση αποστέλλεται αμελλητί προς έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών.

4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει τη διαδικασία της μετάταξης, ο υπάλληλος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο φορέα της οργανικής του θέσης.

5. Το προσωπικό που μετατάσσεται κατά τις διατάξεις του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας αυτής βαρύνει το φορέα υποδοχής. Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

6. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που επιτρέπει μετατάξεις μεταξύ των φορέων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄138) δεν εφαρμόζονται. Αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λαμβάνονται υπόψη.»

Το άρθρο 30 του νόμου 4223/2013 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ Α'74/26.3.2014
Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4274/2014, ΦΕΚ Α'147/14.7.2014
Η ως άνω φράση εντος των " " διαγράφεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 4274/2014, ΦΕΚ Α'147/14.7.2014
Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1(β) του άρθρου 24 του νόμου 4255/2014, ΦΕΚ Α'89/11.4.2014
Η παραπάνω φράση αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 4277/2014, ΦΕΚ Α'156/1.8.2014, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4285/2014, ΦΕΚ Α'191/10.9.2014