.

Άρθρο 44
Συμπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013, όπου συναντάται η λέξη «ετησίως» αντικαθίσταται από τη φράση «ανά φορολογικό έτος».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «πενήντα (50) ημερών» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «τεσσάρων (4) μηνών».

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος.»

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 μετά τη λέξη «συναλλαγών» προστίθεται η λέξη «και», διαγράφονται οι λέξεις «και ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης» και προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών, καθώς και να προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και «συνδεδεμένες εταιρείες» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «συνδεδεμένα πρόσωπα».

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «συνδεδεμένα πρόσωπα».