.

Άρθρο 56

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 43 του Σωφρονιστικού Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2776/1999 (Α΄ 291) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης καταστημάτων κράτησης, η ανωτέρω υπουργική απόφαση δύναται να ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης του καταστήματος.»