.

ΙΚΑ Α 42/4/24.5.2016
«Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2016».

Με την υπ. αριθ. 67/10/07-04-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1342/13-5-2016 τ. Β΄ καθορίστηκε, για τις περιοχές όλων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η αποτίμηση των χορηγουμένων παροχών σε είδος στους μισθωτούς ασφαλισμένους που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές από τους εργοδότες τους, για το έτος 2016 ως εξής:

1. Για ένα γεύμα 4,80 €

2. Για πλήρη τροφή 9,60 €

3. Για κατοικία (μηνιαία) 75,40 €

4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία) 301,50 €

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ