.

ΔΔΘΤΟΚ Β 1081023 ΕΞ 27.5.2016
«Κοινοποίηση οδηγιών της Ε.Ε, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης των πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR.1, EUR-MED, A.TR και των πιστοποιητικών Καταγωγής FORM A»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις νέες οδηγίες της Ε.Ε, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης των πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR.1, EUR-MED, A.TR και των πιστοποιητικών Καταγωγής FORM A, οι οποίες εγκρίθηκαν από τα Κράτη-Μέλη κατά την συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Καταγωγής της Κοινότητας.

Οι εν λόγω οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/ rules_origin/preferential/guidelines_movements_certificates_en.pdf.

1. Πιο συγκεκριμένα:

Σχετικά με το χρώμα των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, EUR-MED, A. TR και των πιστοποιητικών καταγωγής FORM Α, οι κανόνες καθορίζουν ότι η βάση πρέπει να αποτελείται από κυματοειδή διάταξη συμπλέκτων γραμμών πράσινου χρώματος. Ωστόσο, δεν προσδιορίζουν κάποια συγκεκριμένη απόχρωση πράσινου ούτε υπάρχει σχεδιασμός για κάποιο τέτοιο προσδιορισμό.

Ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις χρώματος. Τα πιστοποιητικά που δεν πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ πρέπει να απορρίπτονται για τεχνικούς λόγους.

Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει μόνο σε περίπτωση αναμφίβολης μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ιδίως όσον αφορά το χρώμα, αυτές πρέπει να λειτουργούν υπέρ του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Για παράδειγμα, αυτό ενδέχεται να ισχύει στις περιπτώσεις που δύο τελωνειακοί διαφωνούν για το χρώμα.

Οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το δίκαιο της ΕΕ, προβλέπουν ότι «το πιστοποιητικό φέρει εκτυπωμένη κυματοειδή διάταξη συυπλέκτων νραυυών πράσινου χρώματος, η οποία αποκαλύπτει δια γυμνού οφθαλμού κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα».

Δεδομένου ότι οι τεχνικοί κανόνες απαιτούν για το έντυπο να φέρει φόντο με κυματοειδή διάταξη συμπλέκτων γραμμών πράσινου χρώματος (δεν προσδιορίζουν κάποιο συγκεκριμένο υπόδειγμα) και ότι στόχος είναι η συμβολή στην καταπολέμηση της απάτης, η προσοχή πρέπει να εστιαστεί στην παρουσία ή απουσία του χαρακτηριστικού κατά της παραποίησης που είναι η κυματοειδής διάταξη συμπλέκτων γραμμών και όχι η μορφή/το σχήμα της ίδιας της κυματοειδούς διάταξης συμπλέκτων γραμμών.

Εντούτοις, σε περίπτωση που η απεικόνιση του πράσινου φόντου του σχεδίου - που αποτελεί τη βάση του πιστοποιητικού - περιέχει όνομα ή λογότυπο, το πιστοποιητικό πρέπει να απορρίπτεται. Ένα λευκό λογότυπο στο κέντρο μπορεί πράγματι να επιτρέψει την αλλαγή ενός αριθμού/ψηφίου ή ενός γράμματος χωρίς αυτό να είναι εμφανές.

2. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ