.

Οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων.

Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) - Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση και τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ