.

Άρθρο 48
Φορολογικές Ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ
(άρθρο 103 ν. 4099/2012)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 (Α'250) καταργείται.

2. Πριν από το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος:
α) του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς,
β) του 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ,
γ) του 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτούς ΟΣΕΚΑ,
δ) του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μετοχικούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από τον φόρο που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν τα ακόλουθα ποσά:
α) τυχόν φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή,
β) τυχόν φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και έχει καταβληθεί από άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στα μερίδια των οποίων έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ.
Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω περιπτώσεων μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις.»

4. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012, η φράση «της παρ. 1 του άρθρου 54 και της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 2238/1994» αντικαθίσταται με τη φράση «των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013».

5. Στο άρθρο 103 του ν. 4099/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»