Σύσταση Θυγατρικής με την επωνυμία BriQ Properties ΑΕΕΑΠ από την Quest Συμμετοχών

 

 

Την εισφορά ακινήτων και μετρητών σε νεοσύστατη εταιρεία ΑΕΕΑΠ με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών ΑΕ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση 40.912 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, καθώς και η κεφαλαιαοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,36 ευρώ ανά μετοχή.

Η συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, τη δυνατότητα απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

Τέλος, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2019, ως εξής: Θεόδωρος Φέσσας, Ευτυχία Κουτσουρέλη, Παντελής Τζωρτζάκης, Απόστολος Γεωργαντζής, Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, Μάρκος Μπιτσάκος, Απόστολος Παπαδόπουλος, Απόστολος Ταμβακάκης, Φαίδων Ταμβακάκης. Επίσης, εγκρίθηκε παμψηφεί η επικύρωση της εκλογής του Απόστολου Γεωργαντζή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε αντικατάσταση του Παντελή Τζωρτζάκη και η εκλογή του κ. Παντελή Τζωρτζάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. Μιχαήλ Πάππαρη.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.