.

Άρθρο 42
Καταργούμενες διατάξεις

Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής καταργούνται οι διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222), με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος.