.

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 της Ενότητας Β’ του άρθρου 4 του ν.4223/2013 (Α’287) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Μοναδιαία αξία (€/μ2 Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου (€/μ2)
0,01 - 2,00 01 0,0037
2,01 - 4,00 02 0,0075
4,01 - 6,00 03 0,0125
6,01 - 10,00 04 0,0185
10,01 - 14,00 05 0,0285
14,01 - 20,00 06 0,0375
20,01 - 50,00 07 0,0750
50,01 - 75,00 08 0,1490
75,01 - 100,00 09 0,1850
100,01 - 150,00 10 0,2470
150,01 - 200,00 11 0,3700
200,01 - 300,00 12 0,5550
300,01 - 400,00 13 0,7400
400,01 - 500,00 14 0,9900
500,01 - 600,00 15 1,2500
600,01 - 700,00 16 1,6000
700,01 - 800,00 17 1,8500
800,01 - 900,00 18 1,8500
900,01 - 1.000,00 19 2,3500
1.000,01 - 1.500,00 20 3,1000
1.500,01 - 2.000,00 21 3,7000
2.000,01 - 3.000,00 22 4,9500
3.000,01 - 4.000,00 23 7,4000
4.000,01 - 5.000,00 24 9,2500
5.000,01 + 25 11,2500

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)  Συντελεστής
0,01 - 200.000 0,00%
200.000,01 - 250.000 0,10%
250.000,01 - 300.000 0,15%
300.000,01 - 400.000 0,30%
400.000,01 - 500.000 0,50%
500.000,01 - 600.000 0,60%
600.000,01 - 700.000 0,80%
700.000,01 - 800.000 0,90%
800.000,01 - 900.000 1,00%
900.000,01 - 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%

Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 με συντελεστή πέντε και μισό τοις χιλίοις (5,5‰).
Ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰). Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, δ’, ε`, στ΄ και ζ’ του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται με συντελεστή τρία και μισό τοις χιλίοις (3,5‰) για τα ακίνητα τα οποία δεν ιδιοχρησιμοποιούν.
Για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται:
α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και
β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ΄ της παραγράφου Β.1 και η΄ της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος.»

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν από 1.1.2016.