.

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α'179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α'170) κατά περίπτωση, μειώνονται στο μισό.»