.

Άρθρο 57
Κατάργηση φόρου επί του ζύθου

Οι διατάξεις του άρθρου 39 του β.δ. της 24/ 9-20/10/1958 (Α'171) και της περ. 14 της Υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) καταργούνται.