.

Άρθρο 61
Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 και το φυσικό αέριο της Σ.Ο. 2711, 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 οι περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ αντικαθίστανται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ιζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 27111100 και

2711 2100

Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη
- για οικιακή χρήση 0,30
- για χρήση από τους λοιπούς καταναλωτές 1,50

 

ιη) φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω ιστ) και ιζ) περιπτώσεις- για ετήσια κατανάλωση>3.600.000 Gjoule(>1.000.000Mwh) 0,30
-για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως3.600.000 Gjoule (από 500.001 έως 1.000.000 Mwh) 27111100 και2711 21 00 0,35 Gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη»
-για ετήσια κατανάλωση από 360.001 έως 1.800.000Gjoule (από 100.001 έως 500.000 Mwh) 0,40
-για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360-000Gjoule (από 10.000 έως 100.000 Mwh) 0,45
-για ετήσια κατανάλωση < 36.000 Gjoule (<10.000 Mwh) 1,50

3. Η περίπτωση ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο έκτο και του ν. 4379/2016 (Α’63), καταργείται από τότε που ίσχυσε.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.6.2016, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 1.1.2017.