.

Άρθρο 67
Τροποποίηση του ν. 4303/2014 (Α'231)

1. H υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του έκτου άρθρου του ν. 4303/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α Για τον έλεγχο της αιθυλικής αλκοόλης, ως και των άλλων πρώτων υλών εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιτρεπομένων για την παραγωγή ξυδιού που, αυτούσιες ή τα προϊόντα της κατεργασίας των οποίων, υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και παραλαμβάνονται προς οξοποίηση στα οξοποιεία, αρμόδιες Αρχές είναι οι Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και οι Τελωνειακές Αρχές υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των οποίων τελούν τα εν λόγω οξοποιεία, εφαρμοζομένων και των σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 (Α’ 281) και του ν. 2960/2001 (Α’ 265).
β. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αναφέρονται στην περίπτωση της αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις των λοιπών πρώτων υλών, εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρεπομένων που, αυτούσιες ή τα προϊόντα της κατεργασίας των οποίων, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και παραλαμβάνονται προς κατεργασία από τα οξοποιεία για παραγωγή ξυδιού.»

2. Στην υποπαράγραφο 5 της παρ. 10 του έκτου άρθρου του ν. 4303/2014 η περίπτωση ε΄ αναριθμείται σε στ΄ και προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός της πρώτης περιόδου της περίπτωσης γ΄, εφαρμόζονται και προκειμένου για τους οξοποιούς οι οποίοι παραλαμβάνουν προς κατεργασία και παραγωγή ξυδιού και άλλες πρώτες ύλες, εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρεπομένων, που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ..»