.

Άρθρο 75
Οργάνωση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής

1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους.

2. Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του άρθρου 80, ο οποίος είναι αρμόδιος και για τα ζητήματα της εσωτερικής οργάνωσης και της λειτουργίας αυτής.

3. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:
α) Ο Τομεακός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
β) ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
γ) ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
δ) ο Τομεακός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο Τομεακός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, και όποτε κρίνεται σκόπιμο. Για τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ενημερώνονται ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί που συμμετέχουν στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., ο Τομεακός Γραμματέας Συντονισμού και η Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι δικαιούνται να ορίσουν εκπροσώπους τους που συμμετέχουν στη συνεδρίαση ως παρατηρητές.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή επικουρείται στο έργο της και στις συνεδριάσεις της μπορεί να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εκπρόσωποι φορέων, όπως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και ανεξάρτητων αρχών, καθώς και εμπειρογνώμονες, ιδιώτες ή μη, με διεθνή εμπειρία.

6. Η γραμματειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτηση της Συντονιστικής Επιτροπής παρέχεται από το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 81.

7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν αμείβονται.

8. Οι δαπάνες λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στον φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 95. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον ίδιο Υπουργό ως κύριο διατάκτη. Αρμόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (άρθρο 14 του π.δ. 116/2014, Α’185).