.

Άρθρο 78

Συνιστάται Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), η οποία είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, υπαγόμενη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.). Έδρα της ορίζεται η Αθήνα, δυνάμενη να μεταβληθεί με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.