.

Άρθρο 81
Διάρθρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα

β) Κεντρική Υπηρεσία:
αα) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
ββ) Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης γγ) Διεύθυνση Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών:
γαγαα) Τμήμα Τηλεφωνικού Κέντρου και Πληροφοριακού Υλικού
γβγββ) Τμήμα Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Ε.Υ.Δ.
δδ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
εε) Τμήμα Παροχής Οικονομικών Συμβουλών
στστ) Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
ζζ) Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων

γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες
Ως περιφερειακές υπηρεσίες, σε επίπεδο τμήματος, ορίζονται τριάντα (30) Κέντρα Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

2. Η Διεύθυνση Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα τμήματα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού, Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Νομικής Υποστήριξης και Παροχής Οικονομικών Συμβουλών και τα γραφεία Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αυτοτελή και υπάγονται απευθείας στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.