.

Άρθρο 84
Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι:
α) Η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των λειτουργιών της διοίκησης προσωπικού, της διοικητικής οργάνωσης και της υποστήριξης των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
β) Η ανάπτυξη των διοικητικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών, η θέσπιση διαδικασιών των υπηρεσιών και η αξιολόγηση της ποιότητας των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων.
γ) Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και άλλων φορέων για την πλήρη και επαρκή υποστήριξη του διοικητικού τους έργου.
δ) Η προαγωγή της ορθολογικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση των αρμοδιοτήτων της διοίκησης προσωπικού και της διοικητικής οργάνωσης.
ε) Η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά
στην υπηρεσιακή κατάσταση και στις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού.
στ) Η καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και η
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά σε θέματα στελέχωσης.
ζ) Η τήρηση αρχείου, πρωτοκόλλου και η διακίνηση
της αλληλογραφίας.
η) Η αποτελεσματική και αξιόπιστη διοικητική υποστήριξη των οργανικών μονάδων.
θ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., σε συνεργασία με φορείς παροχής πιστοποιημένης επιμόρφωσης, και ο σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και επαγγελματικής εξειδίκευσης.
ι) Ο διοικητικός συντονισμός των υπηρεσιών της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. ια) Η παροχή εν γένει τεχνικής υποστήριξης.
ιβ) Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των διαδικασιών για τη στέγαση των υπηρεσιακών μονάδων, τη χωροταξική κατανομή του προσωπικού καθώς και τη συντήρηση, βελτίωση και φύλαξη των χώρων.
ιγ) Η αποτελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους υλικών και άυλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους - οφέλους.
ιδ) Η ενιαία οικονομική διαχείριση και o έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 95.
ιε) Η οικονομική παρακολούθηση των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 95. ιστ) Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών (εξοπλισμού, εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων και επικοινωνιών) και την υποστήριξη των χρηστών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμεομένων υπηρεσιών, με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.
ιζ) Η εκπόνηση δράσεων για την τεχνολογική στρατηγική, τον έλεγχο ποιότητας, τη διερεύνηση αναγκών, το σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τομείς δράσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και το κράτος.