.

Άρθρο 85
Διεύθυνση Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:
1. Τμήμα Τηλεφωνικού Κέντρου και Πληροφοριακού Υλικού.
α) Η ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου (help desk) για την καθοδήγηση και ενημέρωση των δανειοληπτών και των εν γένει ενδιαφερομένων για λήψη δανείου
β) Η εκπόνηση πληροφοριακού υλικού, προκειμένου αυτό να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 79.
γ) Η εκπόνηση έντυπου πληροφοριακού υλικού, το οποίο θα παρέχει συνοπτικά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω ιστοσελίδα και θα διανέμεται, ιδίως μέσω των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών και των υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Τμήμα Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Ε.Υ.Δ..
α) Η διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας των τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών, του άρθρου 92.
β) Η ενημέρωση του Γραμματέα για προβλήματα που παρατηρούνται αναφορικά με την αποδοτική λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ..
γ) Η κατάρτιση προτάσεων προς τον Γραμματέα για την αποδοτικότερη λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ. ή για διεύρυνση των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.