.

Άρθρο 86
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητα του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης είναι η παροχή συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης στις υπόλοιπες μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και στα Κέντρα Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών.