.

Άρθρο 89
Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων

Αρμοδιότητες του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
α) Η διενέργεια ελέγχων στις μονάδες, όπου υπάρχουν περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης.
β) Η διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας από τους υπαλλήλους της E.Γ.Δ.Ι.Χ..
γ) Η εξέταση παραπόνων για τη συμπεριφορά υπαλλήλων της E.Γ.Δ.Ι.Χ..