.

Άρθρο 94
Στελέχωση των Κ.Ε.Υ.Δ.

1. Οι θέσεις του προσωπικού των Κ.Ε.Υ.Δ. ανέρχονται σε διακόσιες (200) και κατανέμονται ανά Κ.Ε.Υ.Δ. με απόφαση του Γραμματέα.

2. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προ-κήρυξη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραφή του αντικειμένου των προς κάλυψη θέσεων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεις ανά Κ.Ε.Υ.Δ. καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν.1892/1990 (Α΄101), κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.

3. Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν με τις μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις της προηγούμενης παραγράφου, καταλαμβάνονται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα από πτυχιούχους νομικών ή οικονομικών ή κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

4. Με απόφαση του Γραμματέα προσλαμβάνεται το προσωπικό των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, (Α΄ 28) ύστερα από προκήρυξη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που θα στελεχώσει κάθε Κ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001.

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 90, καθώς και το άρθρο 91 εφαρμόζονται και για το προσωπικό των Κ.Ε.Υ.Δ.. 6. Το προσωπικό των Κ.Ε.Υ.Δ. υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της παραγράφου 7 του άρθρου 90.