.

Άρθρο 95
Δαπάνες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως κύριο διατάκτη.
Αρμόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (άρθρο 14 του π.δ. 116/2014).

2. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανήκει η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων της, των εγκαταστάσεων, επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.

3. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. μπορούν να εγκατασταθούν και σε κτίρια είτε των Δήμων είτε των Περιφερειών είτε άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ. που θα παραχωρηθούν βάσει προγραμματικής σύμβασης που θα συνταχθεί μεταξύ του παραχωρούντος και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Με την προγραμματική σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί ότι εκείνος, που παραχωρεί το κτίριο, μπορεί να εκτελεί εργασίες και να διενεργεί πληρωμές για την ομαλή λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ. εντός των κτιρίων του.

4. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μπορεί να λειτουργεί ως δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ν.4314/2014 (Α’265).