.

Άρθρο 93
Αρμοδιότητες των Κ.Ε.Υ.Δ.

1. Επιχειρησιακός στόχος των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι η ενημέρω-ση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιριών του ν. 4354/ 2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

2. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. υποστηρίζονται στο έργο τους από τα Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

3. Ο Γραμματέας εκδίδει οδηγίες προς τα Κ.Ε.Υ.Δ. για τον ειδικότερο τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές θα προσδιοριστούν κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 97.