.

Άρθρο 97
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορούν να δημιουργούνται να καταργούνται και να συγχωνεύονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες, ανάμεσα στις μονάδες αυτές και να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Ε.Υ.Δ.. Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας μπορεί να γίνει και με απόφαση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Χ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μπορεί, με πράξη του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. να υπογράφουν αντί αυτού κατηγορίες πράξεων που σχετίζονται με τη Γραμματεία.

3. Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. προσδιορίζει τις υπηρεσίες, που παρέχουν τα Κ.Ε.Υ.Δ., εντός των πλαισίων του επιχειρησιακού στόχου που προσδιορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 93. Με όμοια απόφαση μπορούν να συνιστώνται, να μετακινούνται, να καταργούνται και να συγχωνεύονται Κ.Ε.Υ.Δ..

4. Με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μπορεί να καθορίζει τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των Κ.Ε.Υ.Δ., εντός του πλαισίου του άρθρου 1 της από 29.12.1980 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’299), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’126) και ισχύει, καθώς και τις ημέρες και ώρες εισόδου του κοινού στα Κ.Ε.Υ.Δ..

5. Τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος της διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας των κτιρίων και του εξοπλισμού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 95, καθώς και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.