.

Άρθρο 98
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) οι παράγραφοι 1, 1.α. και 1.β. του άρθρου 1 του ν.4224/2013 (Α'288),
β) η υπ’ αριθ. 6/2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α'39), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 20/2015 και 23/2015 Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου (Α'95 και Α΄ 122 αντίστοιχα).