.

Άρθρο 130
Διάρθρωση Δ.Α.Λ.

1. Στη Δ.Α.Λ. συνιστάται μία Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δ.Α.Λ. και μια Διεύθυνση Οργάνωσης, η οποία εξασφαλίζει την προετοιμασία και εύρυθμη λειτουργία του Σ.Δ..

2. Η νομική υποστήριξη της Δ.Α.Λ. παρέχεται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το προσωπικό της Δ.Α.Λ. διέπεται από το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’26). Οι θέσεις του προσωπικού της Δ.Α.Λ. είναι τριάντα (30). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής:
(α) είκοσι πέντε (25) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και (β) πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

4. Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων:
α) με διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994,
β) με μετάταξη μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α'101), γ) με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α'101). Η μετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε μετατασσόμενοι και αποσπασμένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόμενου - προσλαμβανόμενου. Η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Δ.Α.Λ., αν οι ανάγκες, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορούν να καλυφθούν από το πολιτικό προσωπικό της.
Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α'28), όπως ισχύει. Η πλήρωση των θέσεων αυτών μπορεί να γίνει και με μετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη δημόσια ανακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να τοποθετείται ύστερα από αίτησή του προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’26), όπως ισχύει.
Από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Α.Λ. και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεων για κατάληψη θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 (Α΄ 26) χρέη Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων μπορούν να ασκούν και αποσπασμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι αποσπώνται με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

6. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Δ.Α.Λ. σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών, οι αρμοδιότητες των διευθυντών και των προϊσταμένων των τμημάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, η κατανομή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

7. Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στον ΟΛΠ ΑΕ και στον ΟΛΘ ΑΕ μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου να μεταφέρονται ή μετατάσσονται στη Δ.Α.Λ. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου συγκροτείται, μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τριμελές Συμβούλιο από Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τμήματος του ΑΣΕΠ, ο οποίος προεδρεύει, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Διοικητή της Δ.Α.Λ., το οποίο καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των υπαλλήλων που μπορεί να διατίθενται προς μεταφορά ή μετάταξη, λαμβάνοντας υπόψη: τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, την καταλληλότητά τους για τις θέσεις στις οποίες θα μεταφερθούν ή μεταταχθούν, την εργασιακή φυσιογνωμία τους, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, την οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση, καθώς και τα βιοτικά τους συμφέροντα. Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων της παρούσας παραγράφου γίνεται σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται.
Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση της μεταφοράς ή μετάθεσης θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας.
Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Δ.Α.Λ.. Η μετάταξη ή μεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του υπαλλήλου ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του. Οι μεταφερόμενοι ή μετατασσόμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρονται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους των διατάξεων του ν. 4354/2015. Όποιος μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος.