.

Άρθρο 133
Σκοπός

Σκοπός του διατάξεων του Υποκεφαλαίου Α΄ είναι η λήψη ρυθμιστικών μέτρων με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση Επιλέξιμων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Τα ανωτέρω ρυθμιστικά μέτρα λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4.3, της Ενότητας Γ΄ του άρθρου 3 του ν.4336/2015 (Α΄94).